AWARIA LINII TELFONICZNEJ

 

Kolonie letnie
2019 r.

Dzisiaj stronę odwiedziło:
292
osoby

Oferta

Zobacz również

Turnus wychow.-profil.

PLACÓWKA SKŁADAJĄCA OFERTĘ:

Dom Wczasów Dzieciecych w Wygoninie - placówka oświatowa Powiatu Kościerskiego zapewniająca zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania. Placówka przeznaczona jeast do turnusowego pobytu dzieci, wspomaga wychowanie, opiekę szkolną i rodzinną. Ukierunkowana na profilaktykę problemów dzieci, edukacje ekologiczną i regionalną, promowanie zdrowia oraz aktywnych form wypoczynku dziecięcego.

MISJA:

Misją Domu Wczasów Dziecięcych w Wygoninie jest dostarczenie dzieciom doświadczeń społecznych mających korzystny wpływ na prawidłowe kształtowanie sfer rozwojowych dzieci.

Ogólne informacje o turnusie wychowawczo-profilaktycznym:

1. Nazwa:

Program pracy Domu Wczasów Dziecięcych w Wygoninie dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, wychowujących się w trudnych warunkach rodzinnych.

2. Czas trwania:

12-dniowe turnusy śródroczne w okresie jesienno-zimowym według ustalonego harmonogramu. Odpłatność wynosi 308zł/osoba.

3. Odbiorcy:

Dzieci ze szkół podstawowych z podziałem na klasy I-III i  IV-VI oraz turnusy dla szkół gimnazjalnych:

 1. z rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu, przemocy, agresji, objęte opieką samorządowych komisji d/s profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
 2. z rodzin najuboższych, bezrobotnych, wielodzietnych, rozbitych, patologicznych, objętych opieką ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, fundacji i stowarzyszeń.

4. Realizacja zadań:

 1. zadania programowe realizowane są poprzez zapewnienie dzieciom w szczególności:
  • warunków sprzyjających wzmocnieniu oglnej kondycji psychofizycznej,
  • udział w zajęciach edukacyjnych z wykorzystaniem warunków klimatycznych i krajoznawczych,
  • udział w zajęciach wychowawczych, profilaktycznych i terapeutycznych,
  • kontynuowanie nauki szkolnej,
  • udział w zajęciach sportowo - rekreacyjnych, ekologicznych i kulturalno oświatowych.
 2. Dom Wczasów zapewnia dzieciom:
  • całodobową opiekę,
  • całodzienne wyżywienie dostosowane do potrzeb rozwojowych dziecka według ustalonych norm i zasad żywieniowych,
  • odpowiednie warunki mieszkaniowe,
  • opiekę medyczną.

 

 
 
wykonane przez derwi.pl