AWARIA LINII TELFONICZNEJ

 

Kolonie letnie
2019 r.

Dzisiaj stronę odwiedziło:
292
osoby

Oferta

Zobacz również

Do pobrania

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

Szanowni Państwo,

 

Zgodnie z art. 13  ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. RODO) informujemy, iż realizacja celów publicznych, które łączą lub będą łączyły wymaga przetwarzania Państwa danych osobowych. Bez ich przetworzenia realizacja obowiązków Domu Wczasów Dziecięcych w Wygoninie
i innych zadań nie będzie możliwa.

W związku z powyższym, aby zapewnić Państwu kontrolę nad sposobem wykorzystania Państwa danych osobowych, informujemy, że:

1.  Administratorem Państwa danych osobowych jest Dom Wczasów Dziecięcych
w Wygoninie z siedzibą w Starej Kiszewie 18, 83-430 Stara Kiszewa,
e-mail: dwd.wygonin@powiatkoscierski.pl, tel.: 58 687 63 67.

2.  W sprawach związanych z Państwa danymi proszę kontaktować się z Meteuszem Zarychtą Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: mateusz@epomerania.pl

3.  Dane będą przetwarzane w celu dokumentowania przebiegu działalności naszej placówki oświatowej na podstawie:

a)  rozporządzenia MEN z dnia 25.08.2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. 2017, poz. 1646)

b)  rozporządzenia MEN z dnia 30.03.2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. 2016 poz. 452).

4.  Dyrektor Domu Wczasów Dziecięcych w Wygoninie informuje, że przetwarzaniu będą podlegały następujące dane osobowe:

·      imię lub imiona i nazwisko uczestnika,

·      imiona i nazwiska rodziców uczestnika,

·      data i miejsce urodzenia uczestnika,

·      adres zamieszkania oraz zameldowania rodziców uczestnika,

·      PESEL uczestnika,

·      Informacje o stanie zdrowia uczestnika,

·      Informację kierownika wypoczynku o stanie zdrowia uczestnika w czasie trwania wypoczynku oraz o chorobach przebytych w jego trakcie,

·      Informacje i spostrzeżenia wychowawcy wypoczynku dotyczące uczestnika.

5.  Dane mogą zostać przekazywane do nadrzędnych jednostek, które sprawują nadzór nad placówką oświatową oraz innych podmiotów, w tym do: jednostki samorządu terytorialnego, Ministerstwa Edukacji Narodowej, przychodni lekarskiej,
zgodne z:

a)  ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. 2017,
poz. 2159, 2203)

b)  ustawy z dnia 14.12.2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. 2017, poz. 59, 949, 2203).

6.  Dane osobowe przetwarzane przez placówkę oświatową będą przechowywane prze okres dłuższy niż 5 lat zgodnie z ustawą z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2018, poz. 217)

7.  Przysługuje Państwu prawo do: bycia informowanym o operacjach przetwarzania, dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz sprzeciwu.

8.  Przysługuje Państwu prawo skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych
w przypadku braku zgody z polityką ochrony danych osobowych prowadzoną przez Dom Wczasów Dziecięcych w Wygoninie.

9.  Państwa dane NIE BĘDĄ przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

10. Dane NIE BĘDĄ przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

11. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości udziału dziecka w turnusie.

Z poważaniem

Pobierz dokument "doc": (wypełnij i przyślij na nasze konto e-mail)

 
wykonane przez derwi.pl